3 thoughts on “Hồi thi Đại học

  1. Mấy tranh của cháu tuy đơn sơ nhưng giàu tính sáng tạo. Cháu tiếp tục sẽ rất tốt đấy. Tuy nhiên, cần vẽ thêm gương mặt nhiều để quen với cách vẽ cảm xúc trên mặt người.
    Chúc cháu vui khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s